Znalecký ústav              
Úvod > Služby > Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře >
Obory našeho ocenění
Ocenění nemovitého majetku
Finanční oceňování podniků
Oceňování věcí movitých
Oceňování finančního majetku
Účely našeho ocenění
Podávání posudků při úvěrových řízeních klientů bank
Posudky zpracované pro účely ObchZák
Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy, zpracování zprávy znalce
Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře
Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí
Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu podle ObchZák
Ocenění podniku nebo části podniku při jeho prodeji nebo nájmu
Posudky podávané v souvislosti s ustanoveními   insolvenčního zákona
Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře

Naše rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti v této oblasti nám umožňují s klienty, s jejich právními kancelářemi, auditory a daňovými poradci spolupracovat už v období příprav transformačního projektu. Námi vypracovaná studie na předběžné ocenění umožní ještě před zahájením právních úkonů předurčit podobu budoucí transakce.
Formát zpracovaného znaleckého posudku má veškeré náležitosti ukládané zákonem a splňuje požadavky klienta na zaúčtování jednotlivých majetkových položek. Součástí výpočtu je i stanovení odloženého daňového závazku.

Naší práci podřizujeme harmonogramům činností a  jsme součástí týmu realizujícího transformaci.

copyright © 2010 SINCONSULT,s.r.o.