Znalecký ústav              
Úvod > Služby >
Obory našeho ocenění
Ocenění nemovitého majetku
Finanční oceňování podniků
Oceňování věcí movitých
Oceňování finančního majetku
Účely našeho ocenění
Podávání posudků při úvěrových řízeních klientů bank
Posudky zpracované pro účely Zákona o obchodních korporacích
Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy, zpracování zprávy znalce
Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře
Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí
Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu podle Zákona o obchodních korporacích
Ocenění podniku nebo části podniku při jeho prodeji nebo nájmu
Posudky podávané v souvislosti s ustanoveními   insolvenčního zákona

Služby

V rámci svých kompetencí vyplývajících ze jmenování Znaleckým ústavem pro oceňování majetku a  koncesních listin provádí společnost SINCONSULT oceňování v následujících oborech :

Při poskytování služeb pro  korporátní klientelu  se SINCONSULT  zaměřuje na zpracování znaleckých posudků a dalších  výstupů pro účely:

Pro účely projektového financování výstavby nabízí Sinconsult komplexní služby dozoru financující banky v průběhu výstavby spolu s vyhotovováním aktualizací znaleckých posudků.
Mezi tyto činnosti patří zejména průběžné přeceňování hodnoty nemovitostí, podávání stanovisek k rozpočtu, harmonogramu, potvrzování fakturace, podávání stanovisek ke smlouvám o dílo, hodnocení investičních záměrů apod.

Pracovníci Sinconsultu mají vysoké odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti s oceňováním majetku a s finanční kontrolou výstavby a účastnili se mnoha projektů realizovaných významnými investory.
Pracovníci Sinconsultu mají osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb. a mají další potřebné znalosti a kvalifikaci pro dodání těchto služeb a jsou certifikováni příslušnými certifikačními autoritami.

copyright © 2010 SINCONSULT,s.r.o.