Znalecký ústav              
Úvod > Služby > Podávání posudků při úvěrových řízeních klientů bank >
Obory našeho ocenění
Ocenění nemovitého majetku
Finanční oceňování podniků
Oceňování věcí movitých
Oceňování finančního majetku
Účely našeho ocenění
Podávání posudků při úvěrových řízeních klientů bank
Posudky zpracované pro účely Zákona o obchodních korporacích
Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy, zpracování zprávy znalce
Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře
Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí
Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu podle Zákona o obchodních korporacích
Ocenění podniku nebo části podniku při jeho prodeji nebo nájmu
Posudky podávané v souvislosti s ustanoveními   insolvenčního zákona
Podávání posudků při úvěrových řízeních klientů bank

Vyhotovujeme posudky zejména pro ocenění předmětů zástav nemovitostí a věcí movitých. Obsahem našich posudků je odhad tržní hodnoty a to vždy více tržními metodami. Pro účely projektového financování v návaznosti na náš znalecký posudek poskytujeme další návazné služby při požadovaném počátečním hodnocení projektu a dále poskytujeme služby  v průběhu čerpání finančních prostředků z úvěrového účtu.
Zaměřujeme se především na oceňování residenčních nemovitostí, administrativních  budov, obchodních center, retailových parků, hotelů, zdravotnických zařízení,  rozvojových pozemků a nemovitostí určených pro energetiku, souborů věcí movitých a technologických zařízení.

Námi používané metodiky ocenění  a posudky jsou akceptovány převážnou většinou tuzemských bank, posudky jsou po obsahové stránce dostatečně rozsáhlé a splňují požadavky překontrolovatelnosti a opakovatelnosti.
copyright © 2010 SINCONSULT,s.r.o.