Znalecký ústav              
Úvod > Služby > Posudky zpracované pro účely ObchZák §196a >
Obory našeho ocenění
Ocenění nemovitého majetku
Finanční oceňování podniků
Oceňování věcí movitých
Oceňování finančního majetku
Účely našeho ocenění
Podávání posudků při úvěrových řízeních klientů bank
Posudky zpracované pro účely Zákona o obchodních korporacích
Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy, zpracování zprávy znalce
Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře
Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí
Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu podle Zákona o obchodních korporacích
Ocenění podniku nebo části podniku při jeho prodeji nebo nájmu
Posudky podávané v souvislosti s ustanoveními   insolvenčního zákona
Posudky zpracované pro účely
Zákona o obchodních korporacích

Náš znalecký ústav poskytuje klientům spolupráci při realizaci nepeněžitých vkladů do základního kapitálu a vypracovává posudky při převodech majetku upravených §255 zákona č. 90/2012 Sb, zákona o obchodních korporacích.

V našich posudcích provádíme ocenění jednotlivých položek podle soupisu z účetní evidence a dále je doplňujeme výpočet a určení výše odloženého daňového závazku.

Námi používané metodiky ocenění  a posudky jsou akceptovány převážnou většinou tuzemských bank, posudky jsou po obsahové stránce dostatečně rozsáhlé a splňují požadavky překontrolovatelnosti a opakovatelnosti.
copyright © 2010 SINCONSULT,s.r.o.