Znalecký ústav              
Úvod > Služby > Oceňování finančního majetku >
Obory našeho ocenění
Ocenění nemovitého majetku
Finanční oceňování podniků
Oceňování věcí movitých
Oceňování finančního majetku
Účely našeho ocenění
Podávání posudků při úvěrových řízeních klientů bank
Posudky zpracované pro účely ObchZák
Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy, zpracování zprávy znalce
Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře
Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí
Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu podle ObchZák
Ocenění podniku nebo části podniku při jeho prodeji nebo nájmu
Posudky podávané v souvislosti s ustanoveními   insolvenčního zákona

Oceňování finančního majetku

Oceňování cenných papírů a majetkových účastí

Mezi standardní produkty naší společnosti patří posuzování hodnoty dále akcií a podílů v obchodních společnostech. Účelem ocenění tohoto typu majetku bývá především:

  • Převody akcií, obchodních podílů a majetku mezi spřízněnými osobami podle §196a
  • Nepeněžité vklady realizované podle §59 a §59a Obchodního zákoníku
  • Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí
  • Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře
  • Posouzení výše vypořádacích podílů
  • Posouzení hodnoty zastaveného obchodního podílu
  • Rozhodování o nákupu či prodeji cenných papírů, akcií či obchodního podílu

Oceňování pohledávek

Tuto službu nabízíme klientům za účelem odhadu aktuální hodnoty jejich pohledávky za určitou společností. Při zpracování ocenění pohledávek vycházíme zásadně z důkladného rozboru účetních výkazů dlužníka, přičemž naší snahou je co nejpřesněji určit reálnou hodnotu veškerého majetku a závazků daného subjektu.
Pro ocenění pohledávek využíváme vlastní metodiky dlouhodobě vytvářené a zdokonalované na základě praktických zkušeností.

Účelem zpracování našich posudků je :

  • Oceňování pohledávek pro účely postoupení mezi spřízněnými osobami z důvodů daných Obchodním zákoníkem
  • Oceňování pohledávek bank pro účely jejich postoupení
  • Oceňování pohledávek pro účely zjištění tržních hodnot majetkové bilance
copyright © 2010 SINCONSULT,s.r.o.