Znalecký ústav              
Úvod > Služby > Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu >
Obory našeho ocenění
Ocenění nemovitého majetku
Finanční oceňování podniků
Oceňování věcí movitých
Oceňování finančního majetku
Účely našeho ocenění
Podávání posudků při úvěrových řízeních klientů bank
Posudky zpracované pro účely ObchZák
Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy, zpracování zprávy znalce
Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře
Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí
Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu podle ObchZák
Ocenění podniku nebo části podniku při jeho prodeji nebo nájmu
Posudky podávané v souvislosti s ustanoveními   insolvenčního zákona
Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu

V souladu s ustanoveními obchodního zákoníku zpracováváme znalecké posudky pro určení hodnoty nepeněžitého vkladu.  Naší činnost koordinujeme s časovými požadavky klienta  a poskytujeme úzkou součinnost při definici nepeněžitého vkladu a předmětu ocenění.  Naše posudky jsou strukturované a obsahují veškeré údaje pro potřeby zaúčtování u nabyvatele. Výrok obsahuje veškeré náležitosti a dostatečně přesný a určitý pro rozhodnutí  soudce.

Při nepeněžitém vkladu nemovitosti nebo podniku pro případ budoucí daňové povinnosti je součástí našich posudků i stanovení administrativní ceny.

copyright © 2010 SINCONSULT,s.r.o.