Znalecký ústav              
Úvod > Služby > Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy >
Obory našeho ocenění
Ocenění nemovitého majetku
Finanční oceňování podniků
Oceňování věcí movitých
Oceňování finančního majetku
Účely našeho ocenění
Podávání posudků při úvěrových řízeních klientů bank
Posudky zpracované pro účely ObchZák
Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy, zpracování zprávy znalce
Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře
Stanovení přiměřenosti ceny akcií při povinné nabídce převzetí
Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu podle ObchZák
Ocenění podniku nebo části podniku při jeho prodeji nebo nájmu
Posudky podávané v souvislosti s ustanoveními   insolvenčního zákona
Ocenění jmění při splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy

Naše společnost poskytuje klientům úzkou a pružnou spolupráci při realizaci podnikových transformací realizovaných podle příslušných ustanovení Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

Naše posudky obsahují veškeré náležitosti vyžadované zákonem a současně zahrnují i náležitosti vyplývající z požadavků klienta na zaúčtování na straně nabyvatele.
Naši odhadci se stávají členy realizačních týmů a v průběhu projektu spolupracují s právními, daňovými a účetními poradci.

V našich posudcích provádíme ocenění jednotlivých položek podle soupisu z účetní evidence a dále je doplňujeme o výpočet a určení výše odloženého daňového závazku. V našich výstupech zohledňujeme požadavky klienta na zaúčtování.

copyright © 2010 SINCONSULT,s.r.o.